Briga da pesada: Ibope sinaliza disputa entre Romero e Tatiana no segundo turno